OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvodní ustanovení a definice některých pojmů

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen jako „OP“) upravují právní vztahy vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen jako „Smlouva) společnosti Wanderlife s.r.o., IČ 07388403, se sídlem Milady Horákové 2045/25, Černá Pole, 602 00 Brno, zapsaná pod sp. zn. C 107931 u Krajského soudu v Brně, zastoupená Jakubem Žákem, jednatelem (dále jen jako „Společnost“) s jejími zákazníky (dále jen jako „Zákazník“).

 2. Tyto OP se použijí na veškeré Smlouvy uzavírané osobně i prostřednictvím webové stránky www.wanderfit.cz (dále jen jako „Internetové stránky“), jejichž předmětem je poskytování služeb specifikovaných níže.

 3. Provozovnou je místo poskytování Služby na adrese Milady Horákové 2045/25, Černá Pole, 602 00 Brno. Konkrétní pravidla pro využívání Služeb Zákazníkem v Provozovně stanovuje Provozní řád, který je k dispozici na Provozovně.

Poskytované Služby

 1. Předmětem Smlouvy jsou služby specifikované v návrhu na uzavření Smlouvy, tj. na Internetových stránkách či v Provozovně, a to zejména:

  • Jeden (úvodní) EMS trénink v délce 40 minut rezervovaný na konkrétní datum (dále jen jako „Služba“), přičemž v případě změny data dle těchto VOP je Zákazník povinen tento vstup využít v průběhu 4 týdnů bezprostředně následujících po původním termínu;

  • 10 vstupů EMS, které je Zákazník povinen využít v průběhu 14 týdnů bezprostředně následujících po jejich zakoupení;

  • 20 vstupů EMS, které je Zákazník povinen využít v průběhu 27 týdnů bezprostředně následujících po jejich zakoupení;

(dále společně jen jako „Služby“).

 1. V souvislosti s těmito VOP se rozumí:

  • uhrazenou Službou Služba, která byla Zákazníkem řádně a včas zaplacena;

  • rezervovanou/objednanou Službou doposud neuhrazená Služba, o niž zákazník projevil závazně zájem; a

  • využitou Službou uhrazená Služba, jež byla Zákazníkovi Společností již poskytnuta.

 1. Služby mohou být poskytovány výhradně Zákazníkovi a nejsou převoditelné na třetí osoby.

 2. Pokud Zákazník nestihne využít objednané Služby ve lhůtách uvedených v odstavci 1, Společnost není povinna vrátit mu poměrnou část ceny za již uhrazené nevyužité Služby, ledaže se dohodne se Zákazníkem jinak.

 3. Cena Zákazníkem objednané Služby se řídí aktuálním ceníkem Společnosti platným v okamžiku provedené objednávky Služby. Aktuální ceník Společnosti je dostupný na Internetových stránkách nebo na Provozovně.

 4. Všechny ceny jsou smluvní. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků.

Rezervace Služeb a Uživatelský účet

 1. Služby je možné rezervovat přes Internetové stránky, telefonicky, e-mailem, osobně či jiným obdobným způsobem.

 2. Není-li Společnost schopna plnit dle odst. 1. a byla-li Zákazníkem odeslána rezervace, Společnost jej bez zbytečného odkladu kontaktuje e-mailem či telefonicky a navrhne mu způsob dalšího postupu.

 3. Pro objednání přes Internetové stránky je nutné provést registraci. Na základě registrace provedené na Internetových stránkách může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může provádět objednávání Služeb (dále jen „Uživatelský účet“). Bez Uživatelského účtu nelze Služby na Internetových stránkách objednávat.

 4. Při registraci na Internetových stránkách a při objednávání Služeb je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a zvolit bezpečné heslo k zabezpečení jeho Uživatelského účtu. Zákazník bere na vědomí, že Společnost bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněna zadané údaje kontrolovat. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

Smlouva

 1. Veškeré údaje uvedené na Internetových stránkách mají pouze informativní charakter a nejsou nabídkou na uzavření Smlouvy. Návrh na uzavření Smlouvy je učiněn až provedením rezervace na Internetových stránkách ze strany Zákazníka. Smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení rezervace ze strany Společnosti Zákazníkovi. Toto potvrzení plná funkci dokladu o zaplacení. V této souvislosti se vylučuje aplikace ustanovení § 1732 odst. 2 Zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

 2. Zákazník provádějící registraci na Internetových stránkách souhlasí s uzavřením Smlouvy prostřednictvím komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít Smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Zákazník také nese veškeré náklady na užití těchto prostředků, zejména náklady na odchozí telefonní hovory, náklady na přístup k internetu a podobně. Náklady na použití těchto komunikačních prostředků jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Zákazník používá.

 3. Smlouva je na Provozně uzavřená okamžikem zaplacení ceny za poskytované Služby a podpisu vstupního listu zákazníka (dále jen „Vstupní list“), ve kterém se seznámí se všemi okolnostmi poskytování Služeb.

 4. Uzavřením Smlouvy Zákazník stvrzuje, že se před uzavřením Smlouvy důkladně seznámil s obsahem návrhu a s těmito OP a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

 5. Smlouvu vzniklou dle tohoto článku lze měnit pouze výslovnou dohodou obou smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Na základě řádně uzavřené Smlouvy se Společnost zavazuje, že Zákazníkovi řádně a včas poskytne objednané Služby. Při plnění Smlouvy je Společnost povinna postupovat s náležitou péčí a odpovědností.

 1. Zákazník se zavazuje, že poskytne Společnosti součinnost při poskytování Služeb (zejm. se dostaví včas na Provozovnu), a zaplatí Společnosti cenu uvedenou na Internetových stránkách.

 1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy bez udání důvodů odstoupit, dokud ještě nebylo započato s poskytováním jednotlivé Služby. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Zákazník o svém rozhodnutí odstoupit od Smlouvy informovat Společnost formou prokazatelného prohlášení. Toto prohlášení musí být provedeno písemně, e-mailem či telefonicky. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy:

  • alespoň 48 hodin před začátkem poskytování Služby, převede Společnost tento vstup na účet Zákazníka i bez rezervace náhradního termínu poskytování Služby;

  • alespoň 24 hodin před začátkem poskytování Služby, je povinen rezervovat si náhradní termín poskytování Služby v průběhu 4 týdnů bezprostředně následujících po původním termínu;

  • méně než 24 hodin před začátkem poskytování Služby nebo nedostaví-li se na Provozovnu k využití uhrazené nebo rezervované Služby, je Zákazník povinen uhradit Společnosti odstupné ve výši ceny za nevyužitou Službu. Došlo-li k nevyužití uhrazené Služby, je Společnost oprávněna jednostranně započíst výši uhrazené ceny na zaplacení odstupného.

Dojde-li k odstoupení od Smlouvy kdykoli před zahájením poskytování rezervované Služby ze strany Společnosti, vrátí Společnost Zákazníkovi všechny platby, které od něj obdržela, stejným způsobem, jakým je od něj přijala, není-li se Zákazníkem dohodnuto jinak.

 1. V případě, že Společnost nemůže Službu ze závažných důvodů v Provozovně ve sjednaném termínu poskytnout, nemá tato skutečnost vliv na práva a povinnosti Zákazníků a není důvodem pro snížení či vrácení ceny za uhrazenou Službu za podmínky, že Společnost zajistí Zákazníkovi jiný termín poskytnutí Služby. Za závažné důvody na straně Společnosti se považuje zejména nedostatečná kapacita Provozovny způsobená chybou internetového rezervačního rozhraní případně lidským faktorem a eventuální technické problémy, které omezí provoz Provozovny.

 2. V případě mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Společnosti (vyšší moci) si Společnost vyhrazuje právo uzavřít Provozovnu po dobu odpovídající dané situaci, či úplně, a zrušit veškeré rezervované nebo uhrazené Služby a tyto Zákazníkům neposkytnout. V takovém případě nemá Zákazník nárok na poskytnutí jakýchkoliv náhradních plnění. Společnost ovšem vrátí Zákazníkovi celou cenu veškerých nevyužitých uhrazených Služeb.

Práva z vadného plnění a odpovědnost

 1. Zákazník bere na vědomí, že Služby mohou mít zdravotní či jiné kontraindikace a je povinen se před využitím s těmito kontraindikacemi seznámit z veřejně přístupných zdrojů a případně se poradit se svým ošetřujícím lékařem, nebo Službu nevyužít. Zákazník i Společnost budou vyvíjet maximální úsilí a podniknou kroky k zamezení nebo minimalizaci jakékoli újmy, jež by mohla Zákazníkovi při využití Služby vzniknout.

 2. Zákazník je povinen se při využívaní Služby řídit pokyny Společnosti a platného Provozního řádu. V případě, že Zákazník zjistí, že jeho zdravotní stav nebo stav přístrojů nebo prostor Provozovny neumožňuje pokračování ve využívání Služby, nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen toto okamžitě oznámit Společnosti a ihned ukončit využívání Služby. Společnost není odpovědná za jakoukoli újmu na zdraví či majetku, které mohou Zákazníkovi vzniknout nedodržení tohoto postupu či pokynů Společnosti. Společnost dále není odpovědná za jakékoliv újmy na zdraví či majetku, které si Zákazník způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním jeho fyzické kondice.

 3. Společnost odpovídá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, že Službu poskytne Zákazníkovi bez vad. Předmětem Smlouvy je výhradně řádné a včasné poskytnutí Služby Zákazníkovi jako takové a nikoli poskytnutí činnosti se zaručením objektivně měřitelného výsledku. Za vadu tak nelze považovat skutečnost, nedostaví-li se u Zákazníka po poskytnutí Služby výsledky, které od využití Služby subjektivně očekává.

 4. V případě, že Zákazník bude mít za to, že některá ze Služeb Společnosti mu byla poskytnuta vadně, je povinen to Společnosti oznámit bezodkladně, nejpozději však následující den poté, kdy mělo k vadnému plnění dojít (dále jen „Reklamace“).

 5. Uplatnění Reklamace může Zákazník provést osobně na Provozovně, telefonicky, e-mailem či jiným obdobným prokazatelným způsobem. Uplatnění Reklamace je Společnost Zákazníkovi písemně potvrdit (dále jen „Potvrzení“), přičemž obsahem Potvrzení jsou údaje o tom, kdy Zákazník Reklamaci uplatnil, co je obsahem Reklamace a jaký způsob vyřízení Reklamace Zákazník požaduje. Uplatní-li Zákazník Reklamaci osobně, bude mu Potvrzení předáno ihned na místě. V případě uplatnění Reklamace jiným způsobem, bude mu Potvrzení zasláno e-mailem, nebude-li ujednáno jinak, a to do tří pracovních dnů od Reklamace.

 6. Nebude-li ujednáno jinak, je společnost povinna o Reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě do pěti pracovních dnů od uplatnění Reklamace Zákazníkem. Do této lhůty se však nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady, je-li vzhledem k povaze reklamace takového odborného posouzení potřeba.

 7. Pověřený pracovník Společnosti po zhodnocení vady, popř. po vydání odborného posouzení, vyřídí Reklamaci buď jejím zamítnutím, nebo uznáním Reklamace. V případě, že pověřený pracovník Společnosti Reklamaci uzná, bude Zákazníkovi nabídnuto náhradní čerpání vadně poskytnuté Služby nebo jiné Služby z těch, které jsou Zákazníkům aktuálně poskytovány, případně přiměřená sleva, jejíž výše bude stanovena podle charakteru uznané vady dle volby Zákazníka.

 8. Společnost do Potvrzení Zákazníkovi dále (následně) uvede datum a způsob vyřízení Reklamace, včetně uvedení toho, zdali bylo poskytnuto náhradní plnění, nebo sleva, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace.

 9. Společnost odpovídá za újmu na majetku či zdraví Zákazníků v případě, že újma vznikla zaviněným (ve formě úmyslu nebo hrubé nedbalosti) porušením povinností Společnosti a je přímým a jednoznačným důsledkem takového porušení.

 10. Zákazník odpovídá Společnosti za újmu, kterou způsobí Společnosti porušením svých zákonných či smluvních povinností vyplývajících ze Smlouvy, těchto OP či Provozního řádu.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto OP platí výlučně a jsou pro smluvní strany účinné ve znění uvedeném na Internetových stránkách k okamžiku uzavření Smlouvy a jsou její nedílnou součástí.

 2. Společnost prohlašuje, že veškeré osobní údaje Zákazníků zpracovává v souladu se svými Zásadami ochrany osobních údajů.

 3. Společnost provozuje Internetové stránky v souladu se svým Prohlášením o obsahu webových stránek.

 4. V případě rozporů nebo nesrovnalostí mezi zněním Smlouvy a těmito OP mají přednost ustanovení uvedená ve Smlouvě. V otázkách neupravených Smlouvou ani těmito OP se právní vztah mezi smluvními stranami řídí českým právním řádem.

 5. Veškeré smluvní vztahy mezi Společností a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami OZ. Strany se dohodly, že na právní vztahy založené Smlouvou se nepoužijí ustanovení §§ 1764-1766, §§ 1793-1795, §§ 1977-1979, § 2002, § 2050 a § 2593 OZ.

 6. Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy budou, nedojde-li k dohodě smluvních stan, rozhodnuty místně, věcně a funkčně příslušnými soudy České republiky.

 7. Případné spotřebitelské spory lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.

 8. Pokud dojde k podezření, že Společnost porušuje právní předpisy, je zde možnost obrátit se na Českou obchodní inspekci, která je oprávněna Společnost kontrolovat. Více informací naleznete na www.coi.cz.

 9. V případě, že některá ustanovení Smlouvy a/nebo těchto OP jsou nebo se stanou neplatná či neúčinná, platnost či účinnost ostatních ustanovení Smlouvy a/nebo těchto OP tím zůstává nedotčena. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či neúčinná ustanovení Smlouvy a/nebo těchto OP ustanoveními platnými, která svým obsahem a smyslem odpovídají nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původních.

 10. Uskutečněním objednávky Zákazník projevuje svou určitou, svobodnou a vážnou vůli uzavřít Smlouvu, potvrzuje svou svéprávnost a způsobilost uzavřít Smlouvu a také to, že Smlouva není uzavírána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

 11. Tyto OP jsou na Internetových stránkách trvale zveřejněny a zpřístupněny. Společnost si vyhrazuje právo je změnit bez předcházejícího upozornění.

 12. Tyto OP nabývají účinnosti dne 1. 11. 2018.