Prohlášení o obsahu webových stránek:

Obsah webových stránek

Společnost Wanderlife s.r.o., IČ 07388403, se sídlem Milady Horákové 2045/25, Černá Pole, 602 00 Brno, zapsaná pod sp. zn. C 107931 u Krajského soudu v Brně, zastoupená Jakubem Žákem, jednatelem (dále jen Společnost) provozuje webové stránky www.wanderfit.cz (dále jen Webové stránky). 

Společnost Jako poskytovatel služeb odpovídá za provoz Webových stránek v souladu s obecnými právními předpisy. Ačkoliv Webové stránky byly vytvořeny s náležitou péčí, nenese Společnost odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací na Webových stránkách či obsažených v e-mailové komunikaci. Společnost také prohlašuje, že hodnotící informace týkající se výsledků EMS Trainingu či reference zákazníků jsou subjektivního charakteru, trénink může na každého jedince působit rozdílně a mít různé účinky. Společnost neodpovídá za škody hmotného a nehmotného charakteru, jež byly přímo či nepřímo způsobeny používáním nebo nepoužíváním poskytnutých informací, resp. používáním chybných a neúplných informací, ledaže existuje ze strany Společnosti prokazatelně úmyslné nebo hrubě nedbalé zavinění.

Obsah těchto Webových stránek je nezávazného charakteru a nevznikají z něho Společnosti žádná práva a povinnosti (s výjimkou tohoto prohlášení), není-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Společnost si výslovně vyhrazuje právo na změnu, doplnění, vymazání částí stránek nebo celé nabídky bez zvláštního oznámení nebo na dočasné či definitivní pozastavení zveřejnění.

Reference a odkazy na webové stránky třetích osob

Hyperlinkové odkazy na Webových stránkách jsou buď jednoznačně označeny, nebo je lze rozeznat podle změny adresního řádku prohlížeče. U přímých nebo nepřímých odkazů na webové stránky třetích osob (dále jen hypertextové odkazy), které jsou mimo správu a oblast působnosti Společnosti, Společnost odpovídá za obsah odkazovaných webových stránek třetích osob pouze tehdy, kdy o nepravdivých, klamavých či protiprávních informacích věděla a bylo pro ni technicky možné a proveditelné zabránit jejich použití.

Společnost tímto výslovně prohlašuje, že v době uvedení odkazu na Webové stránky jí nebyly známy nepravdivé, klamavé či protiprávní informace na odkazovaných stránkách. Společnost nemá vliv na aktuální a budoucí podobu, obsah nebo autorská práva k odkazovaným webových stránkám, proto nemůže nést odpovědnost za obsah, který byl zveřejněný po uvedení hypertextového obsahu na Webové stránky.

Tento odstavec platí pro všechny odkazy a reference uvedené v rámci vlastní internetové nabídky třetích stran i pro cizí zápisy do knih hostů, diskusních fór a e-mailových seznamů zřízených Společností. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a obzvlášť za škody, které vzniknou z používání nebo nepoužívání takovým způsobem poskytnutých informací, odpovídá pouze provozovatel té webové stránky, na kterou bylo odkázáno.

Autorské právo a právo k ochranným známkám

Společnost usiluje o to, aby ve všech publikacích respektovala autorská práva použitých grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, používala vlastní grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nebo k nim alespoň disponovala příslušnou licencí.

Všechny obchodní značky a značky zboží uváděné v rámci internetové nabídky podléhají ustanovením příslušných právních předpisů k ochranným známkám. Pouhým jmenováním takových značek na Webových stránkách nedochází k porušení zmíněných práv.

Autorské právo ke zveřejněnému obsahu vyhotovenému samotnou Společností náleží výhradně Společnosti. Jakékoliv úpravy, rozmnožování nebo použití takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu Společnosti dovoleno.

Chování návštěvníků Webových stránek

Společnost neodpovídá za chování návštěvníků Webových stránek a jimi zveřejněný obsah. Návštěvník při používání těchto stránek  nesmí zasahovat do jejich bezpečnosti, nesmí tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Návštěvník je rovněž povinen ctít autorská práva Společnosti v souladu s tímto prohlášením. 

Závěrečné ujednání

Společnost prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovává v souladu se svými Zásadami ochrany osobních údajů.

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice, na základě práva České republiky, je-li jeho volba přípustná. Případné spotřebitelské spory lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě může Spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde

Pokud dojde k podezření, že Prodávající porušuje právní předpisy, je zde možnost obrátit se na Českou obchodní inspekci, která je oprávněna Prodávajícího kontrolovat. Více informací naleznete na www.coi.cz.

V případě, že některá ustanovení tohoto prohlášení jsou nebo se stanou neplatná či neúčinná, platnost či účinnost ostatních ustanovení tím zůstává nedotčena. 

Toto prohlášení o obsahu webových stránek je na Webových stránkách trvale zveřejněno a zpřístupněno. Je závazné pro každého návštěvníka Webových stránek okamžikem uskutečněním jejich návštěvy.

 Toto prohlášení je účinné v tomto znění ode dne 1.11.2018.

 

All rights reserved © 2018 wanderfit.cz | created by TempleOfCreation